Next >>
Türkiye ve Suriye vizesi kalk?yor
FOSSIL NO:
AGE:
TERM:
LOCATION:
PICTURE DETAILS:
1st detail
2nd detail
17429_turkiye_ve_suriye_vizesi_kalkiyor
OTHER LANGUAGES:
OTHER INFORMATION:

Türktime, 2 Eylül 2009
?ki ülke aras?nda son dönemde geli?en ili?kiler bir ilke daha imza at?lmas?n? sa?lad?. Bundan böyle Suriye-Türkiye aras?nda bir gecelik geçi?ler vizesiz olacak...

Vize konusundaki ilk a?ama günlük geçi?lerde vizesiz ziyaret hakk?n?n verilmesi. Günlük vizesiz geçi?lerin ileri vadede s?n?rs?z geçi? hakk?na dönü?mesi umut ediliyor.

"Suriye el-?ad" gazetesi'nin haberine göre Türkiye ve Suriye aras?nda bir gecelik geçi?lerde vize uygulamas?n?n kalkaca??n? duyurdu. Habere göre bu uygulama Ramazan bayram?ndan sonra gerçekle?ecek.

Gazetenin Türk kaynaklara dayanarak verdi?i haberde iki ülke aras?ndaki vizesiz geçi?lere ili?kin ilk anla?man?n imzaland???n? belirtildi.

/*****************/

Kanal 47, 28 Temmuz 2008

Muhabir: Peki efendim, Türk ?slam birli?i ile ilgili dü?ünceleriniz nelerdir?

Adnan Oktar: Türk?slam birli?ine ramak kald? in?aAllah. Azerbaycan ile birle?ece?iz, Suriye ile birle?ece?iz, Irakla birle?ece?iz, Türkmenistan’la , Do?u Türkistan ile birle?ece?iz. Koskoca bir Türk – ?slam alemi meydana gelecek in?aAllah. Bunun arifesindeyiz. En fazla 10 y?l içinde çok ciddi geli?meler olacak bunu görece?iz hep beraber in?aAllah.Trabzon TV, 4 Eylül 2008

Muhabir: Evet, Say?n Hocam Suriye ile son dönemdeki yak?nla?mam?z? nas?l yorumlad?n?z?

Adnan Oktar: Süper i?te, bu çok önemli. Suriye’yle Türkiye’nin birle?mesi an meselesidir. Suriye bunu ?iddetle istiyor, Türkiye’nin a?abeylik yapmas?n?; Suriye-Türkiye ayr? ayr? devletler ama tek bir beraberlik olsun istiyorlar. Bu çok güzel, Türk ?slam Birli?i karde?li?i içerisinde, tabii ki ayr?m?z gayr?m?z yok Suriye ile Türkiye de birle?ecek in?aAllah, bu onun alameti. Pasaportsuz, vizesiz Suriye’ye gidebilece?iz, Suriyeliler de istedikleri gibi bize gelip konaklayabilecekler. Karde? olaca??z in?aAllah, güzel bir birlikteli?in ilk alametleri bunlar.

 
© 2007 Harun Yahya www.harunyahya.com