Next >>
Net Cevap
FOSSIL NO:
AGE:
TERM:
LOCATION:
PICTURE DETAILS:
1st detail
2nd detail
netcevap_com
OTHER LANGUAGES:
OTHER INFORMATION:

NETCEVAP.ORG sitesinde gerek yerli gerek yabanc?, yaz?l? ve görsel medyada yer alan Yarat?l?? Gerçe?i kar??t? ve ?slam Dini aleyhinde yan?lt?c? haberlere, en do?ru, en anla??l?r ve bilimsel gerçeklere dayanan en "net" cevaplar, en k?sa zamanda veriliyor.

Sahip oldu?u yeni tasar?m ve görünümü ile ?imdi Harun Yahya'n?n konu ile ilgili makalelerine çok daha çabuk ula?abileceksiniz.

 
© 2007 Harun Yahya www.harunyahya.com